ادب خرجی ندارد, ولی می توانید همه چیز را خریداری کند.