دانلود های اخیر کاربران فروشگاه اینترنتی کانال تلگرام

رویال ممبر

رویال ممبر - افزایش اعضای کانال تلگرام

یکی از بهترین راه های افزایش ممبر کانال و پیشبرد کانال های تلگرامی خرید ممبر می باشد.
تمامی افراد و ادمین های کانال ها و فروشندگانی که قصد فعالیت در شبکه های مجازی را دارند میتوانند با افزایش تعداد اعضای خود سبب ترغیب کاربران برای پیوستن به کانالشان شده و تاثیر آن را در کسب و کار و بازده کانال خود مشاهده نمایند.

رویال ممبر با تضمین بیشترین بازده و کیفیت این نوید را به کاربران میدهیم که با افزایش ممبر واقعی کانال خود و تبلیغات در تلگرام شاهد پیشرفت روزانه آن باشند

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
صبر کنید...
7,358 Ms2

برنامه ای ساده و کاربردی جهت تغییر حالتهای چهره

برنامه ای ساده و کاربردی جهت تغییر حالتهای چهره

ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺎﻻت چهره اﻓﺮاد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ. ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺻﻮرت ﻓﺮد ﻣﻮرد نظر را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد چهار نقطه در ﺻـﻮرت را ﻋﻼﻣـﺖ ﻣـﯽ ﮔﺬارﯾـﺪ و در ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﺑﻌﺪی از ﻣﯿﺎن دهها ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎﻟﺖ چهره، ﺣﺎﻟﺖ دﻟﺨﻮاه را انتخاب ﮐﺮده و در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آن ﺮا ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ دﻟﺨﻮاه ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ، ﻋﮑـﺲ اﺻـﻠﯽ و ﻋﮑﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﺪه در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ بتوانید نتیجه دﻟﺨﻮاه را ھﻤﺰﻣﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ:

ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺳﺎده و راﺣﺖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ دیجیتالی

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺎھﺮ ﺻﻮرت تنها ﺑﺎ وﻳﺮاﻳﺸﮕﺮ ﻋﮑﺲ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨظﯿﻢ ﺷﺪت رﻧﮓ، ھﻤﻮارى و ﺣﺬف ﺧﺶ از ﺗﺼﻮﻳﺮ

نقشه ﺑﺮدارى از ﺻﻮرت ﺑﺮاى ﺳﺎدﮔﻲ ھﺮﭼﻪ بیشتر در ﺗﺮﻣﯿﻢ

پشتیبانی از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ار 8 ﻣﮕﺎ پیکسل

ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺧﺎص ﺑﺮاى ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار

و …

روش کرک:

پس از ﻧﺼﺐ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﻓﺎﯾﻞ Patch را اﺟﺮا کنید.(ﻓﺎﯾﻞ Patch ﺑﺎ ﯾﮑﺒﺎر اﺟﺮا ﺷﺪن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﮐﺮک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ)

::جهت دریافت فایل Patch (کرک برنامه) کلیک کنید::

کانال تلگرام

2دیدگاه کاربران+ افزودن دیدگاه

 1. 0
  Mehran 08 / 05 / 1389
  پاسخ دادن

  خيلي باحاله اوكي هرچي زودتر نسخه جديدترشو بزاريد


 2. 0
  Mohammad Par3a 08 / 05 / 1389
  پاسخ دادن

  سلام خسته نباشید
  دمتون گرم ، ان شاءالله همیشه موفق باشید…
  بوس بوس بای!


جدیدترین مطالب
نرم افزارها ، بازی ها سریال ها و فیلم ها

فقط با عضویت در کانال تلگرام ایرانیان دانلود!
عضو کانال تلگرام ایرانیان دانلود شوید