سقف آرزوهایت را تا جائی بالا ببر كه بتوانی چراغی به آن نصب كنی