آدمی ساخته افکار خویش است، فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است.