سکوت مانند ابدیت عمیق است, و سخن گفتن مانند زمان کم عمق