هيچ كس آن قدر ثروتمند نيست كه بتواند گذشته ي خود را بخرد