عظمت مردان بزرگ از طرز رفتارشان با مردمان کوچک آشکار می شود