دانلود برترین های سایت فروشگاه اینترنتی کانال تلگرام
خانه » بخش نرم افزار » پخش صوت و تصویر » پلیر فوق العاده قدرتمند برای نمایش تمامی فرمتهای صوتی و تصویری
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
صبر کنید...
Ms2

پلیر فوق العاده قدرتمند برای نمایش تمامی فرمتهای صوتی و تصویری

ﻧﺮم ﻓﺰاری ﺑﺮای ﭘﺨﺶ اﻧﻮاع ﻓﺎﯾﻠﮫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻧﻮاع ﻓﺮﻣﺘﮫﺎ دارای ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺮه ای ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺨﺶ اﻧﻮاع CD و DVD و اﮐﺜﺮ ﻓﺎﯾﻠﮫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

برخی از ویژگی های این برنامه:

ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺬاب و ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺴﻨﺪ

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻲ از ﻓﺮﻣﺘﮫﺎى ﺻﻮﺗﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺮى: Flash ،FLC ،FLI، ASF،OGG،MP3،AAC،MPE،avi،mkv،mov،mp4،ogg،ogm،rmvb،Divx،Xvid ,RealMedia, and QuickTime

اﻣﻜﺎن ﻛﭙﭽﺮ ﻛﺮدن ﻓﺎﻳﻠﮫﺎ ﺑﺎ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ

در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﺻﻮﺗﻲ ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮى ﻣﺎﻧﻨﺪ : ﻧﻮع ﻓﺎﻳﻞ، ﭘﺴﻮﻧﺪ و .. . و اﻣﻜﺎن وﻳﺮاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﭙﻲ

ھﻤﺎھﻨﮕﻲ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎى: Winamp, Realmedia and Quicktime  by the internal logic

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻲ از دورﺑﯿﻦ ھﺎى دﻳﺠﯿﺘﺎل

اﻣﻜﺎن ﭘﺨﺶ ﻓﺎﻳﻠﮫﺎى AAC, OGG

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻲ از Shockwave Flash/FLC/FLI

ﭘﻮﺳﺘﻪ ھﺎى ﺟﺬاب و زﻳﺒﺎ

اﻣﻜﺎن ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﺪن ﺑﺎ ﭘﻼﮔﯿﻨﮫﺎى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﻨﻤﭗ

و …

کانال تلگرام