بازی آنلاین تراوین

امپراتوری را از هیچ بنا کن، قلمروی خودت را گسترش ببخش و دشمنان را نابود کن، تاج پادشاهی را بر سر بگذار و از آن محافظت کن، در اینجا بزرگان به مبارزه می‌پردازند و شکست خوردگان در جستجوی پناهگاه خواهند گریخت. با تراوین به سرزمین امپراتوری‌ها و سپاه و حکمرانان برو و دنیای خود را آنچنان که می‌پسندی بساز. نسخه جدید بازی تراوین ویژهبهار 97 با نام آتش و شن به همراه 5 قوم قدرتمند شامل توتن ها، گولها، رومیان، هان ها و مصریان هم اکنون منتظر شما هستند. این سرور با سرعت 3 برابر یا 3X اجرا می شود.

این بازی توسط وب سایت سرگرمی به زبان پارسی و به صورت رایگان به تمام پارسی زبانان جهان تقدیم می گردد.

 

بازی تانکی آنلاین رقابت جان سخت زره پوشان

صدای چرخ‌های تانک از خیابان‌ها و میدان‌های نبرد به گوش می‌رسد. دهانه‌ی توپ تانک به سمت هدف نشانه می‌رود و رعشه‌ی تمام کننده‌ی یک انفجار نوید امتیاز جدیدی را می‌دهد.شما وارد یک بازی آنلاین جدید شده‌اید که هیچ شباهتی به بازی‌هایی که تاکنون انجام داده‌اید ندارد. این بار تانک‌ها شوالیه‌ و قهرمان میدان هستند. بازی تانکی آنلاین نیاز به نصب و راه اندازی ندارد و بلافاصله بعد از ورود به بازی، می توانید آن را بازی کنید همچنین می توانید این بازی را اکانت تلگرام خود بازی کنید.

این بازی توسط وب سایت سرگرمی به زبان پارسی و به صورت رایگان به تمام پارسی زبانان جهان تقدیم می گردد.

جدیدترین نسخه ی یکی از قدیمی ترین و محبوبترین ضد ویروسهای جهان

2,823

جدیدترین نسخه ی یکی از قدیمی ترین و محبوبترین ضد ویروسهای جهان

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای اﺳﮑﻦ و ﭘﺎﮐﺴﺎزی وﯾﻨﺪوز از ھﺰاران وﯾﺮوس ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ روز ﺷﺪن داﺋـﻢ از اﯾﻨﺘﺮﻧــﺖ. ﻣﺼــﺮف ﮐــﻢ ﺣﺎﻓﻈــﻪ اﺻــﻠﯽ، ﺳــﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿــﺎر ﺧــﻮب ﺟﺴﺘﺠــﻮ و اﺳــﮑﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آﭘﺪﯾﺖ ﺳﺮﯾﻊ و روزاﻧﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺑﻌـﺪ وﺳـﯿﻌﯽ از وﯾـﺮوس ھﺎ، ﮐﺮم ھﺎ، ﻣﺨﺮب ھﺎ و ﺧﻄـﺮات و آﻟﻮدﮔـﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ و ﻏـﯿﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ از وﯾﮋﮔـﯽ ھـﺎی ﺧﻮب اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺖ.

برخی از ویژگی های این برنامه :

ﻗﺪرت ﺑﺎﻻ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﻮاع وﯾﺮوس ھﺎ: اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻃـﻮل ﺳـﺎﻟﯿﺎن اﺧـﯿﺮ ﺟﻮاﯾـﺰ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را از ﺳﻮی ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺑﺮای ﻗـﺪرت ﺑـﺎﻻی ﺧـﻮد در زﻣﯿﻨـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﻧـﺎﺑﻮدی وﯾﺮوس ھﺎ از آن ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻗﺪرت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﻮاع ﺟﺎﺳﻮس ھﺎ و ﻣﺨﺮب ھﺎ:  اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ ﺑﮫـﺮه ﮔﯿﺮی از آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻦ آوری روز و دارا ﺑـﻮدن ﻟﯿﺴـﺖ آﺧـﺮﯾﻦ ﺟﺎﺳـﻮس ھـﺎ و ﻧـﺮم اﻓﺰارھـﺎی ﻣﻀﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ دﯾﺘﺎﺑﯿﺴﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﻮاع  Spyware ھﺎ، Adware  ھﺎ، Trojan  ھﺎ، DDL ھﺎی ﻣﺨﺮب و KeyLogger ھﺎ تهیه ﮐﻨﺪ.

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ: ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻓﺎﯾﻠﮫـﺎ را زﯾـﺮ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ از اﺟﺮای ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ آﻟﻮده ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺘﺸﺎر آن ﺷﻮد.

دﯾﻮار آﺗﺶ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار: ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از ﺣﻤـﻼت اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ و ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿـﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ ھﺮ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺪون اﺟـﺎزه ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ می شود

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﭙﻢ ھﺎ و ﮐﻼھﺒﺮداری ھﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و اﺳﮑﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ.

ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿـﺖ ﭘﯿـﺎم رﺳـﺎن ھــﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ Yahoo ,MSN, ICQ  و …  ﺑــﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ آﻟﻮدﮔﯽ و وﯾﺮوس از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ.

وﯾﮋﮔﯽ آﭘﺪﯾﺖ ﺧﻮدﮐﺎر و ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ را روزاﻧﻪ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﯾﺮوس ھﺎی  ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ روز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

و …

روش کرک:

در ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺻﻔﺤﻪ ای ﺑـﺮای وارد ﮐـﺮدن ﻧـﺎم، ﺷـﺮﮐﺖ و ﺳـﺮﯾﺎل ﺑـﺎز  ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﺮﯾﺎل ﻣﻮﺟﻮد در آن را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﯾﺎﻟﮫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زیر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮده و ﻧﺼﺐ را اداﻣﻪ دھﯿﺪ.

Serial:8MEH-RE6B8-SR43Z-A489R-9RVXP-EEMBR-ACED

Serial:8MEH-REDSL-7ETEC-ULA8R-EWYDO-4EMBR-ACED

Serial:8MEH-RF7RF-MRFKO-EWOVA-UTODJ-FEMBR-ACED

یک پاسخ بنویسید

دانلود رایگان فیلم معرفی دوره

لطفا برای دانلود فیلم ایمیل خود را وارد کنید

برایم ایمیل شود
نگران نباشید،ایمیل های مزاحم نمی فرستیم
close-link