دانلود برترین های سایت فروشگاه اینترنتی کانال تلگرام
خانه » بخش نرم افزار » دسته امنیتی » ضد ویروس » جدیدترین نسخه ی یکی از قدیمی ترین و محبوبترین ضد ویروسهای جهان
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
صبر کنید...
Ms2

جدیدترین نسخه ی یکی از قدیمی ترین و محبوبترین ضد ویروسهای جهان

جدیدترین نسخه ی یکی از قدیمی ترین و محبوبترین ضد ویروسهای جهان

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای اﺳﮑﻦ و ﭘﺎﮐﺴﺎزی وﯾﻨﺪوز از ھﺰاران وﯾﺮوس ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ روز ﺷﺪن داﺋـﻢ از اﯾﻨﺘﺮﻧــﺖ. ﻣﺼــﺮف ﮐــﻢ ﺣﺎﻓﻈــﻪ اﺻــﻠﯽ، ﺳــﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿــﺎر ﺧــﻮب ﺟﺴﺘﺠــﻮ و اﺳــﮑﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آﭘﺪﯾﺖ ﺳﺮﯾﻊ و روزاﻧﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺑﻌـﺪ وﺳـﯿﻌﯽ از وﯾـﺮوس ھﺎ، ﮐﺮم ھﺎ، ﻣﺨﺮب ھﺎ و ﺧﻄـﺮات و آﻟﻮدﮔـﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ و ﻏـﯿﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ از وﯾﮋﮔـﯽ ھـﺎی ﺧﻮب اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺖ.

برخی از ویژگی های این برنامه :

ﻗﺪرت ﺑﺎﻻ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﻮاع وﯾﺮوس ھﺎ: اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻃـﻮل ﺳـﺎﻟﯿﺎن اﺧـﯿﺮ ﺟﻮاﯾـﺰ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را از ﺳﻮی ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺑﺮای ﻗـﺪرت ﺑـﺎﻻی ﺧـﻮد در زﻣﯿﻨـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﻧـﺎﺑﻮدی وﯾﺮوس ھﺎ از آن ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻗﺪرت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﻮاع ﺟﺎﺳﻮس ھﺎ و ﻣﺨﺮب ھﺎ:  اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ ﺑﮫـﺮه ﮔﯿﺮی از آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻦ آوری روز و دارا ﺑـﻮدن ﻟﯿﺴـﺖ آﺧـﺮﯾﻦ ﺟﺎﺳـﻮس ھـﺎ و ﻧـﺮم اﻓﺰارھـﺎی ﻣﻀﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ دﯾﺘﺎﺑﯿﺴﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﻮاع  Spyware ھﺎ، Adware  ھﺎ، Trojan  ھﺎ، DDL ھﺎی ﻣﺨﺮب و KeyLogger ھﺎ تهیه ﮐﻨﺪ.

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ: ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻓﺎﯾﻠﮫـﺎ را زﯾـﺮ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ از اﺟﺮای ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ آﻟﻮده ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺘﺸﺎر آن ﺷﻮد.

دﯾﻮار آﺗﺶ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار: ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از ﺣﻤـﻼت اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ و ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿـﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ ھﺮ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺪون اﺟـﺎزه ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ می شود

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﭙﻢ ھﺎ و ﮐﻼھﺒﺮداری ھﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و اﺳﮑﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ.

ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿـﺖ ﭘﯿـﺎم رﺳـﺎن ھــﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ Yahoo ,MSN, ICQ  و …  ﺑــﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ آﻟﻮدﮔﯽ و وﯾﺮوس از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ.

وﯾﮋﮔﯽ آﭘﺪﯾﺖ ﺧﻮدﮐﺎر و ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ را روزاﻧﻪ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﯾﺮوس ھﺎی  ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ روز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

و …

روش کرک:

در ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺻﻔﺤﻪ ای ﺑـﺮای وارد ﮐـﺮدن ﻧـﺎم، ﺷـﺮﮐﺖ و ﺳـﺮﯾﺎل ﺑـﺎز  ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﺮﯾﺎل ﻣﻮﺟﻮد در آن را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﯾﺎﻟﮫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زیر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮده و ﻧﺼﺐ را اداﻣﻪ دھﯿﺪ.

Serial:8MEH-RE6B8-SR43Z-A489R-9RVXP-EEMBR-ACED

Serial:8MEH-REDSL-7ETEC-ULA8R-EWYDO-4EMBR-ACED

Serial:8MEH-RF7RF-MRFKO-EWOVA-UTODJ-FEMBR-ACED

کانال تلگرام