دانلود برترین های سایت فروشگاه اینترنتی کانال تلگرام
خانه » بخش نرم افزار » دسته امنیتی » ضد ویروس » جدیدترین نسخه ی یکی از قدیمی ترین و محبوبترین ضد ویروسهای جهان

بازی آنلاین تراوین

شروع یک امپراتوری با تراوین

امپراتوری را از هیچ بنا کن، قلمروی خودت را گسترش ببخش و دشمنان را نابود کن، تاج پادشاهی را بر سر بگذار و از آن محافظت کن، در اینجا بزرگان به مبارزه می‌پردازند و شکست خوردگان در جستجوی پناهگاه خواهند گریخت. با تراوین به سرزمین امپراتوری‌ها و سپاه و حکمرانان برو و دنیای خود را آنچنان که می‌پسندی بساز.
بازی تراوین یک بازی استراتژیک آنلاین است که تحت مرورگرهای اینترنت اجرا می شود و نیاز به نصب و دانلود ندارد. تنها چیزی که برای حضور در این بازی بدان نیازمندید یک اتصال اینترنتی و یک دستگاه کامپیوتر، تبلت یا موبایل است.
نسخه جدید بازی تراوین ویژه زمستان 2018 به همراه 5 قوم قدرتمند شامل توتن ها، گولها، رومیان، هان ها و مصریان هم اکنون منتظر شما هستند.
برای ورود به دنیای امپراتوری‌های تراوین هم اکنون ثبت نام کنید و دنیا را به تسخیر خود درآورید

این بازی توسط وب سایت سرگرمی با زبان پارسی، به صورت رایگان به تمام پارسی زبانان جهان ارائه می گردد.

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
صبر کنید...
Ms2

جدیدترین نسخه ی یکی از قدیمی ترین و محبوبترین ضد ویروسهای جهان

جدیدترین نسخه ی یکی از قدیمی ترین و محبوبترین ضد ویروسهای جهان

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای اﺳﮑﻦ و ﭘﺎﮐﺴﺎزی وﯾﻨﺪوز از ھﺰاران وﯾﺮوس ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ روز ﺷﺪن داﺋـﻢ از اﯾﻨﺘﺮﻧــﺖ. ﻣﺼــﺮف ﮐــﻢ ﺣﺎﻓﻈــﻪ اﺻــﻠﯽ، ﺳــﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿــﺎر ﺧــﻮب ﺟﺴﺘﺠــﻮ و اﺳــﮑﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آﭘﺪﯾﺖ ﺳﺮﯾﻊ و روزاﻧﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺑﻌـﺪ وﺳـﯿﻌﯽ از وﯾـﺮوس ھﺎ، ﮐﺮم ھﺎ، ﻣﺨﺮب ھﺎ و ﺧﻄـﺮات و آﻟﻮدﮔـﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ و ﻏـﯿﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ از وﯾﮋﮔـﯽ ھـﺎی ﺧﻮب اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺖ.

برخی از ویژگی های این برنامه :

ﻗﺪرت ﺑﺎﻻ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﻮاع وﯾﺮوس ھﺎ: اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻃـﻮل ﺳـﺎﻟﯿﺎن اﺧـﯿﺮ ﺟﻮاﯾـﺰ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را از ﺳﻮی ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺑﺮای ﻗـﺪرت ﺑـﺎﻻی ﺧـﻮد در زﻣﯿﻨـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﻧـﺎﺑﻮدی وﯾﺮوس ھﺎ از آن ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻗﺪرت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﻮاع ﺟﺎﺳﻮس ھﺎ و ﻣﺨﺮب ھﺎ:  اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ ﺑﮫـﺮه ﮔﯿﺮی از آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻦ آوری روز و دارا ﺑـﻮدن ﻟﯿﺴـﺖ آﺧـﺮﯾﻦ ﺟﺎﺳـﻮس ھـﺎ و ﻧـﺮم اﻓﺰارھـﺎی ﻣﻀﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ دﯾﺘﺎﺑﯿﺴﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﻮاع  Spyware ھﺎ، Adware  ھﺎ، Trojan  ھﺎ، DDL ھﺎی ﻣﺨﺮب و KeyLogger ھﺎ تهیه ﮐﻨﺪ.

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ: ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻓﺎﯾﻠﮫـﺎ را زﯾـﺮ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ از اﺟﺮای ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ آﻟﻮده ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺘﺸﺎر آن ﺷﻮد.

دﯾﻮار آﺗﺶ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار: ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از ﺣﻤـﻼت اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ و ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿـﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ ھﺮ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺪون اﺟـﺎزه ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ می شود

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﭙﻢ ھﺎ و ﮐﻼھﺒﺮداری ھﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و اﺳﮑﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ.

ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿـﺖ ﭘﯿـﺎم رﺳـﺎن ھــﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ Yahoo ,MSN, ICQ  و …  ﺑــﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ آﻟﻮدﮔﯽ و وﯾﺮوس از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ.

وﯾﮋﮔﯽ آﭘﺪﯾﺖ ﺧﻮدﮐﺎر و ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ را روزاﻧﻪ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﯾﺮوس ھﺎی  ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ روز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

و …

روش کرک:

در ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺻﻔﺤﻪ ای ﺑـﺮای وارد ﮐـﺮدن ﻧـﺎم، ﺷـﺮﮐﺖ و ﺳـﺮﯾﺎل ﺑـﺎز  ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﺮﯾﺎل ﻣﻮﺟﻮد در آن را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﯾﺎﻟﮫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زیر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮده و ﻧﺼﺐ را اداﻣﻪ دھﯿﺪ.

Serial:8MEH-RE6B8-SR43Z-A489R-9RVXP-EEMBR-ACED

Serial:8MEH-REDSL-7ETEC-ULA8R-EWYDO-4EMBR-ACED

Serial:8MEH-RF7RF-MRFKO-EWOVA-UTODJ-FEMBR-ACED

بازی آنلاین زولا

 

بازی زولا یک بازی اکشن اول شخص آنلاین است که بازیکنان با ثبت نام و فعال سازی اکانت خود در بازی زولا می توانند آن را به صورت رایگان دانلود و بازی کنند، گیم پلی اصلی بازی زولا شبیه بازیهای رقابتی معروف مثل کانتر است که شما در قالب دو تیم در مقابل هم رقابت می کنید، تیمی که بتوانند بیشترین امتیاز یا تمام افراد تیم مقابل را شکست دهد برنده مسابقه خواهد شد، بازی زولا مخصوص سیستم عامل ویندوز است و به صورت دوره ای مسابقات کشوری برای این بازی به صورت آنلاین برگزار می شود.

این بازی کاملا فارسی، به صورت رایگان خدمت شما ارایه می گردد.

دانلود رایگان فیلم معرفی دوره

لطفا برای دانلود فیلم ایمیل خود را وارد کنید

برایم ایمیل شود
نگران نباشید،ایمیل های مزاحم نمی فرستیم
close-link