دانلود برترین های سایت فروشگاه اینترنتی کانال تلگرام
خانه » بخش نرم افزار » دسته امنیتی » ضد ویروس » جدیدترین نسخه ی یکی از قدیمی ترین و محبوبترین ضد ویروسهای جهان

خرید سریال قهوه تلخ با کیفیت عالی

قهوه تلخ - دانلود سریال قهوه تلخ با لینک مستقیم و به صورت رایگان از سایت ایرانیان دانلود

سریال محبوب قهوه تلخ با کیفیت HD 720p

قهوه تلخ مجموعه ویدئویی طنزی به کارگردانی مهران مدیری و فیلمنامه‌نویسی امیر مهدی ژوله و خشایار الوند است که بصورت هفتگی از ۲۳ شهریور ۱۳۸۹ در بسته‌بندی‌های سه قسمتی در شبکه نمایش خانگی توزیع می‌شد. این سریال ۳۵ بازیگر اصلی دارد که از آن‌ها می‌توان به مهران مدیری، سیامک انصاری، محمدرضا هدایتی، سحر جعفری جوزانی، سحر زکریا و رضا فیض نوروزی اشاره نمود. مهران مدیری که پیش از این سریال‌های موفقی چون پاورچین، نقطه چین، شب‌های برره، باغ مظفر و مرد هزار چهره را در کارنامهٔ خود داشته، در این کمدی تاریخی (به گفته خود) بهترین کارش را به نمایش گذاشته‌است.

خرید پستی سریال قهوه تلخ با کیفیت عالی – 102 قسمت به صورت کامل – شامل 9 دی وی دی – همراه با پشت صحنه – تنها با 17 هزار تومان

قیمت : تنها 17.000 تومان خرید پستی و تحویل درب منزل
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
صبر کنید...
Ms2

جدیدترین نسخه ی یکی از قدیمی ترین و محبوبترین ضد ویروسهای جهان

جدیدترین نسخه ی یکی از قدیمی ترین و محبوبترین ضد ویروسهای جهان

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای اﺳﮑﻦ و ﭘﺎﮐﺴﺎزی وﯾﻨﺪوز از ھﺰاران وﯾﺮوس ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ روز ﺷﺪن داﺋـﻢ از اﯾﻨﺘﺮﻧــﺖ. ﻣﺼــﺮف ﮐــﻢ ﺣﺎﻓﻈــﻪ اﺻــﻠﯽ، ﺳــﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿــﺎر ﺧــﻮب ﺟﺴﺘﺠــﻮ و اﺳــﮑﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آﭘﺪﯾﺖ ﺳﺮﯾﻊ و روزاﻧﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺑﻌـﺪ وﺳـﯿﻌﯽ از وﯾـﺮوس ھﺎ، ﮐﺮم ھﺎ، ﻣﺨﺮب ھﺎ و ﺧﻄـﺮات و آﻟﻮدﮔـﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ و ﻏـﯿﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ از وﯾﮋﮔـﯽ ھـﺎی ﺧﻮب اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺖ.

برخی از ویژگی های این برنامه :

ﻗﺪرت ﺑﺎﻻ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﻮاع وﯾﺮوس ھﺎ: اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻃـﻮل ﺳـﺎﻟﯿﺎن اﺧـﯿﺮ ﺟﻮاﯾـﺰ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را از ﺳﻮی ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺑﺮای ﻗـﺪرت ﺑـﺎﻻی ﺧـﻮد در زﻣﯿﻨـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﻧـﺎﺑﻮدی وﯾﺮوس ھﺎ از آن ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻗﺪرت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﻮاع ﺟﺎﺳﻮس ھﺎ و ﻣﺨﺮب ھﺎ:  اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ ﺑﮫـﺮه ﮔﯿﺮی از آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻦ آوری روز و دارا ﺑـﻮدن ﻟﯿﺴـﺖ آﺧـﺮﯾﻦ ﺟﺎﺳـﻮس ھـﺎ و ﻧـﺮم اﻓﺰارھـﺎی ﻣﻀﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ دﯾﺘﺎﺑﯿﺴﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﻮاع  Spyware ھﺎ، Adware  ھﺎ، Trojan  ھﺎ، DDL ھﺎی ﻣﺨﺮب و KeyLogger ھﺎ تهیه ﮐﻨﺪ.

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ: ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻓﺎﯾﻠﮫـﺎ را زﯾـﺮ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ از اﺟﺮای ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ آﻟﻮده ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺘﺸﺎر آن ﺷﻮد.

دﯾﻮار آﺗﺶ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار: ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از ﺣﻤـﻼت اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ و ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿـﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ ھﺮ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺪون اﺟـﺎزه ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ می شود

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﭙﻢ ھﺎ و ﮐﻼھﺒﺮداری ھﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و اﺳﮑﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ.

ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿـﺖ ﭘﯿـﺎم رﺳـﺎن ھــﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ Yahoo ,MSN, ICQ  و …  ﺑــﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ آﻟﻮدﮔﯽ و وﯾﺮوس از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ.

وﯾﮋﮔﯽ آﭘﺪﯾﺖ ﺧﻮدﮐﺎر و ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ را روزاﻧﻪ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﯾﺮوس ھﺎی  ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ روز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

و …

روش کرک:

در ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺻﻔﺤﻪ ای ﺑـﺮای وارد ﮐـﺮدن ﻧـﺎم، ﺷـﺮﮐﺖ و ﺳـﺮﯾﺎل ﺑـﺎز  ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﺮﯾﺎل ﻣﻮﺟﻮد در آن را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﯾﺎﻟﮫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زیر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮده و ﻧﺼﺐ را اداﻣﻪ دھﯿﺪ.

Serial:8MEH-RE6B8-SR43Z-A489R-9RVXP-EEMBR-ACED

Serial:8MEH-REDSL-7ETEC-ULA8R-EWYDO-4EMBR-ACED

Serial:8MEH-RF7RF-MRFKO-EWOVA-UTODJ-FEMBR-ACED

کانال تلگرام