دانلود برترین های سایت فروشگاه اینترنتی کانال تلگرام
خانه » بخش نرم افزار » دسته گرافیک » نمایش عکس » برنامه ای فوق العاده قدرتمند و مشهور در زمینه ی کار بر روی تصاویر

بازی آنلاین زولا

انتظارها برای داشتن یک بازی آنلاین و پرهیجان فارسی در ایران به پایان رسید و اکنون بازی هیجان انگیز  زولا به صورت رایگان در دسترس گیمرهای ایرانی‌ست. زولا یک بازی اکشن تیمی در ژانر شوتر اول شخص است و قدرت به کارگیری استراتژی و تاکتیک بازیکنان در آن حرف اول را می‌زند. اگر با سری بازی‌های جنگی و الگوهای جنگ خیابانی در بازی‌های همچون call of duty و کانتر  آشنا باشید مطمئنا شیفته‌ی بازی آنلاین زولا خواهید شد. این بازی مخصوص کامپیوتر و سیستم عامل ویندوز است.

برای ثبت نام رایگان در بازی زولا لطفا بر روی گزینه زیرکلیک کنید:

این بازی توسط وب سایت سرگرمی با زبان پارسی، به صورت رایگان به تمام پارسی زبانان جهان ارائه می گردد.

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
صبر کنید...
Ms2

برنامه ای فوق العاده قدرتمند و مشهور در زمینه ی کار بر روی تصاویر

برنامه ای فوق العاده قدرتمند و مشهور در زمینه ی کار بر روی تصاویر

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺣﺮﻓﻪ ای در وﯾـﺮاﯾﺶ، ﻧﻤـﺎﯾﺶ, ﭘﺮﯾﻨـﺖ، ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻓﺮﻣـﺖ ﻓﺎﯾﻠﮫـﺎی ﺗﺼﻮﯾـﺮی ﺑـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻟﺒﻮم ﻋﮑﺲ و … ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺴﺨﻪ PRO دارای ﻗﺪرت و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾـﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﺮﻣﺘﮫﺎی ﻣﺘﻌﺪدﺗﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯿﮫﺎی ﺗﺎزه ای ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧـﺮم اﻓـﺰار اﻓـﺰوده ﺷـﺪه ، ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از : اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻋﺖ ﺟﺴﺘﺠـﻮی ﺗﺼـﺎوﯾﺮ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮫﺘﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ، ﺑـﻪ اﺷـﺘﺮاک ﮔـﺬاری ﻓـﻮری ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ویژگی  SendPix، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺸﺎﺑـﻪ  ﺑـﺎ در ﮐﻨـﺎر ھـﻢ ﻗﺮار دادن آﻧﮫﺎ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ،  دارا ﺑﻮدن اﺑﺰار Curves  ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮫﺘﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ، ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺗﺼـﺎوﯾﺮ دارای رزوﻟﻮﺷـﻦ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن درآن واﺣـﺪ، آزﻣـﺎﯾﺶ ﻧﻤـﻮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ اوﻟﯿﻪ و اﺻﻠﯽ آﻧﮫﺎ، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از دورﺑﯿﻨﮫﺎی ﺷـﺮﮐﺘﮫﺎی ﺑـﺰرگ و ﻋﻤـﺪه، از ﺟﻤﻠـﻪ : Canon    Nikon, Fujifilm, Olympus, Kodak, Minolta ﺳـﺎﺧﺖ ﻓﺎﯾﻞ ھﺎی Slide Shows  از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ PDF و Flash ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﭙﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ روی CD/DVD و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺎﯾﻠﮫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و VCD ، ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ 2000 JPEG ، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از MPV and HighMAT و … .

برخی از ویژگی های این برنامه :

ورود آﺳﺎن ﻋﮑﺴﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ:  ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار دارای اﺑﺰارھﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای ورود ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﮑﺲ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی آن اﺳﺖ.

ﻣﺸﺎھﺪه ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﮑﺴﮫﺎ: ﻣﺸﺎھﺪه، ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی، ﺟﻤﻊ آوری و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﮑﺴﮫﺎ در ﯾﮏ راﺑﻂ ﮐﺎﻣﻼً ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺣﺮﻓﻪ ای ھﺎ.

ﻣﺸﺎھﺪه ﻋﮑﺴﮫﺎی ﺧﺎم و وﯾﺮاﯾﺶ آﻧﮫﺎ : ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﮑﺴﮫﺎی ﺧﺎم را دﯾﺪه، و آﻧﮫـﺎ را از اﻏﻠـﺐ دورﺑﯿﻨﮫـﺎی DSLR ﺷـﺎﻣﻞ : Canon ,Nikon ,Pentax ,Sony, Olympus, FujiFilm, Leica ,Leaf ,Panasonic and Kodak را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻋﮑﺴﮫـﺎ : ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﻋﮑﺴﮫـﺎی ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎﯾﺘـﺎن را ﺑـﺎ اﺑﺰارھـﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ و اﻧﻌﻄـﺎف ﭘـﺬﯾﺮ دﺳـﺘﻪ ﺑﻨـﺪی ﻧﻤﺎﯾﯿـﺪ. ھﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻋﮑﺴﮫﺎﯾﺘـﺎن را ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ Windows® file folder ,IPTC/EXIF/XMP metadata و … ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮده و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﮔﺴﺘﺮش ﻋﮑﺴﮫﺎ و ﺗﮑﻤﯿﻞ آﻧﮫﺎ: ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﮑﺴﮫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮدازش ﻋﮑﺴﮫﺎی ﺧﺎم و اﺑﺰار ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ وﯾﺮاﯾﺶ ﭘﯿﮑﺴﻠﮫﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻇﺎھﺮ ﻋﮑﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﮑﺴﮫﺎ ﺑﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺿﻮح : ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﮑﺴﮫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺴـﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ، ﮔـﺎﻟﺮی ھـﺎی ﺗﺤـﺖ وب، ﻧﻤـﺎﯾﺶ اﺳـﻼﯾﺪ و ﭼـﺎپ ﺑـﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻋﮑﺴﮫﺎ: ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﮑﺴﮫﺎﯾﺘﺎن را در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺸﺮده (Zip)  ﮐﭙﯽ ﺑﺮ روی CD ﯾﺎ DVD و ﯾﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ھﺎرد دﯾﺴـﮏ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از داده ھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺮاردادن آﻧﮫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ Negativ دیجیتال محافظت نمایید.

روش کرک:

در ھﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ از ﺳﺮﯾﺎل ﻣﻮﺟﻮد در زیر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.(ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن ﺳﺮﯾﺎل از ﮐﻠﯿﺪھﺎی Control+C – Control+V) اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

Serial : 7F3DVH-334K2-3NV2FP-33DLFG4

Serial : 797DVH-334K2-3NRD8M-3Y2PGJ9

کانال تلگرام

چطور یک کسب و کار اینترنتی حرفه ای راه اندازی کنید و در آمد میلیونی را شروع کنید!دانلود رایگان فیلم معرفی دوره

لطفا برای دانلود فیلم ایمیل خود را وارد کنید

برایم ایمیل شود
نگران نباشید،ایمیل های مزاحم نمی فرستیم
close-link

1دیدگاه کاربران+ افزودن دیدگاه

  1. 0
    reza
    پاسخ

    besyar ali
    mamnon


دانلود رایگان فیلم معرفی دوره

لطفا برای دانلود فیلم ایمیل خود را وارد کنید

برایم ایمیل شود
نگران نباشید،ایمیل های مزاحم نمی فرستیم
close-link