دانلود برترین های سایت فروشگاه اینترنتی کانال تلگرام
خانه » بخش نرم افزار » دسته گرافیک » نمایش عکس » برنامه ای فوق العاده قدرتمند و مشهور در زمینه ی کار بر روی تصاویر

بازی آنلاین تراوین

 

امپراتوری را از هیچ بنا کن، قلمروی خودت را گسترش ببخش و دشمنان را نابود کن، تاج پادشاهی را بر سر بگذار و از آن محافظت کن، در اینجا بزرگان به مبارزه می‌پردازند و شکست خوردگان در جستجوی پناهگاه خواهند گریخت. با تراوین به سرزمین امپراتوری‌ها و سپاه و حکمرانان برو و دنیای خود را آنچنان که می‌پسندی بساز. نسخه جدید بازی تراوین ویژهبهار 97 با نام آتش و شن به همراه 5 قوم قدرتمند شامل توتن ها، گولها، رومیان، هان ها و مصریان هم اکنون منتظر شما هستند. این سرور با سرعت 3 برابر یا 3X اجرا می شود.

این بازی توسط وب سایت سرگرمی به زبان پارسی و به صورت رایگان به تمام پارسی زبانان جهان تقدیم می گردد.

بازی تانکی آنلاین

بازی تانکی آنلاین رقابت جان سخت زره پوشان

 

صدای چرخ‌های تانک از خیابان‌ها و میدان‌های نبرد به گوش می‌رسد. دهانه‌ی توپ تانک به سمت هدف نشانه می‌رود و رعشه‌ی تمام کننده‌ی یک انفجار نوید امتیاز جدیدی را می‌دهد.شما وارد یک بازی آنلاین جدید شده‌اید که هیچ شباهتی به بازی‌هایی که تاکنون انجام داده‌اید ندارد. این بار تانک‌ها شوالیه‌ و قهرمان میدان هستند. بازی تانکی آنلاین نیاز به نصب و راه اندازی ندارد و بلافاصله بعد از ورود به بازی، می توانید آن را بازی کنید همچنین می توانید این بازی را اکانت تلگرام خود بازی کنید.

این بازی توسط وب سایت سرگرمی به زبان پارسی و به صورت رایگان به تمام پارسی زبانان جهان تقدیم می گردد.

 

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
صبر کنید...
Ms2

برنامه ای فوق العاده قدرتمند و مشهور در زمینه ی کار بر روی تصاویر

برنامه ای فوق العاده قدرتمند و مشهور در زمینه ی کار بر روی تصاویر

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺣﺮﻓﻪ ای در وﯾـﺮاﯾﺶ، ﻧﻤـﺎﯾﺶ, ﭘﺮﯾﻨـﺖ، ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻓﺮﻣـﺖ ﻓﺎﯾﻠﮫـﺎی ﺗﺼﻮﯾـﺮی ﺑـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻟﺒﻮم ﻋﮑﺲ و … ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺴﺨﻪ PRO دارای ﻗﺪرت و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾـﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﺮﻣﺘﮫﺎی ﻣﺘﻌﺪدﺗﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯿﮫﺎی ﺗﺎزه ای ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧـﺮم اﻓـﺰار اﻓـﺰوده ﺷـﺪه ، ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از : اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻋﺖ ﺟﺴﺘﺠـﻮی ﺗﺼـﺎوﯾﺮ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮫﺘﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ، ﺑـﻪ اﺷـﺘﺮاک ﮔـﺬاری ﻓـﻮری ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ویژگی  SendPix، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺸﺎﺑـﻪ  ﺑـﺎ در ﮐﻨـﺎر ھـﻢ ﻗﺮار دادن آﻧﮫﺎ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ،  دارا ﺑﻮدن اﺑﺰار Curves  ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮫﺘﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ، ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺗﺼـﺎوﯾﺮ دارای رزوﻟﻮﺷـﻦ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن درآن واﺣـﺪ، آزﻣـﺎﯾﺶ ﻧﻤـﻮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ اوﻟﯿﻪ و اﺻﻠﯽ آﻧﮫﺎ، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از دورﺑﯿﻨﮫﺎی ﺷـﺮﮐﺘﮫﺎی ﺑـﺰرگ و ﻋﻤـﺪه، از ﺟﻤﻠـﻪ : Canon    Nikon, Fujifilm, Olympus, Kodak, Minolta ﺳـﺎﺧﺖ ﻓﺎﯾﻞ ھﺎی Slide Shows  از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ PDF و Flash ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﭙﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ روی CD/DVD و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺎﯾﻠﮫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و VCD ، ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ 2000 JPEG ، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از MPV and HighMAT و … .

برخی از ویژگی های این برنامه :

ورود آﺳﺎن ﻋﮑﺴﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ:  ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار دارای اﺑﺰارھﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای ورود ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﮑﺲ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی آن اﺳﺖ.

ﻣﺸﺎھﺪه ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﮑﺴﮫﺎ: ﻣﺸﺎھﺪه، ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی، ﺟﻤﻊ آوری و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﮑﺴﮫﺎ در ﯾﮏ راﺑﻂ ﮐﺎﻣﻼً ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺣﺮﻓﻪ ای ھﺎ.

ﻣﺸﺎھﺪه ﻋﮑﺴﮫﺎی ﺧﺎم و وﯾﺮاﯾﺶ آﻧﮫﺎ : ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﮑﺴﮫﺎی ﺧﺎم را دﯾﺪه، و آﻧﮫـﺎ را از اﻏﻠـﺐ دورﺑﯿﻨﮫـﺎی DSLR ﺷـﺎﻣﻞ : Canon ,Nikon ,Pentax ,Sony, Olympus, FujiFilm, Leica ,Leaf ,Panasonic and Kodak را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻋﮑﺴﮫـﺎ : ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﻋﮑﺴﮫـﺎی ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎﯾﺘـﺎن را ﺑـﺎ اﺑﺰارھـﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ و اﻧﻌﻄـﺎف ﭘـﺬﯾﺮ دﺳـﺘﻪ ﺑﻨـﺪی ﻧﻤﺎﯾﯿـﺪ. ھﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻋﮑﺴﮫﺎﯾﺘـﺎن را ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ Windows® file folder ,IPTC/EXIF/XMP metadata و … ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮده و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﮔﺴﺘﺮش ﻋﮑﺴﮫﺎ و ﺗﮑﻤﯿﻞ آﻧﮫﺎ: ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﮑﺴﮫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮدازش ﻋﮑﺴﮫﺎی ﺧﺎم و اﺑﺰار ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ وﯾﺮاﯾﺶ ﭘﯿﮑﺴﻠﮫﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻇﺎھﺮ ﻋﮑﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﮑﺴﮫﺎ ﺑﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺿﻮح : ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﮑﺴﮫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺴـﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ، ﮔـﺎﻟﺮی ھـﺎی ﺗﺤـﺖ وب، ﻧﻤـﺎﯾﺶ اﺳـﻼﯾﺪ و ﭼـﺎپ ﺑـﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻋﮑﺴﮫﺎ: ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﮑﺴﮫﺎﯾﺘﺎن را در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺸﺮده (Zip)  ﮐﭙﯽ ﺑﺮ روی CD ﯾﺎ DVD و ﯾﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ھﺎرد دﯾﺴـﮏ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از داده ھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺮاردادن آﻧﮫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ Negativ دیجیتال محافظت نمایید.

روش کرک:

در ھﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ از ﺳﺮﯾﺎل ﻣﻮﺟﻮد در زیر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.(ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن ﺳﺮﯾﺎل از ﮐﻠﯿﺪھﺎی Control+C – Control+V) اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

Serial : 7F3DVH-334K2-3NV2FP-33DLFG4

Serial : 797DVH-334K2-3NRD8M-3Y2PGJ9

1دیدگاه کاربران+ افزودن دیدگاه

  1. 0
    reza
    پاسخ

    besyar ali
    mamnon