اندیشه برتر در روزهای طوفانی و آشوب، توانایی برتر خویش را از دست نمی دهد.